Regulamin


 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje:
 • Usługodawca – Inspiracja (pełne dane firmy)
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.rynektrenerow.pl.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Trener – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie,
 • Klient – korzystający z serwisu, poszukujący usługi świadczonej przez Trenera, który może, ale nie musi dokonać rejestracji w Serwisie. Rejestracja Klienta w Serwisie jest warunkiem niezbędnym do dodawania opinii o Trenerze.
 • Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu, także niezarejestrowana jako Klient i/lub Trener
 • Profil – zbiór informacji na temat Trenera umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
 • Rejestracja – proces utworzenia Konta.
 • Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Trenerów lub Klientów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Trenera lub Klienta, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 

 • 2. Rodzaje i zakres Usług
 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
 • umożliwia Trenerom publikowanie informacji o swojej ofercie skatalogowanych według właściwości terytorialnej świadczenia usług lub innych kategorii, dostępnych w serwisie;
 • umożliwia Klientom wyszukiwanie informacji o ofercie Trenerów i publikowanie opinii o Trenerach, które mogą zostać skatalogowanych według właściwości terytorialnej świadczenia usług lub innych kategorii, dostępnych w serwisie;
 • udostępnia wyszukiwarkę Trenerów;
 • powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
 • umożliwia Klientom zadawanie pytań Trenerom, którzy do tego celu dobrowolnie udostępniają swoje dane kontaktowe;
 • umożliwia zarejestrowanym w Serwisie Trenerom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Klientów oraz odpowiadanie na zadane pytania;
 1. Pozycja Trenera w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak poziom lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarta z Usługodawcą umowa na korzystanie z dodatkowych, płatnych usług.
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Trenerach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

 

 

 

 

 • 3. Warunki świadczenia usług
 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
 • posiadać dostęp do sieci Internet,
 • posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 1. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Trenerach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 2. Trener dokonujący rejestracji w Serwisie oświadcza, że wszystkie podane na swój temat informacje są prawdziwe i ponosi pełną odpowiedzialność za nie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane i informacje udostępnione w Serwisie przez Trenera.
 3. Każdy Użytkownik może zgłaszać nadużycia.
 4. Kontakt i/lub zadanie pytania Trenerowi jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Trenera wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Trenera (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Klientowi. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Trenera uniemożliwi zadanie pytania. Akceptacja Regulaminu, będąca jednocześnie warunkiem rejestracji Trenera w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Trenera takiej zgody.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za fakt umieszczenia w profilu Trenera nieprawdziwych danych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za fakt trudności w nawiązaniu kontaktu z Trenerem przy użyciu danych kontaktowych opublikowanych w Serwisie.

 

 • 4. Dodawanie opinii i informacji o Trenerach; zadawanie pytań Trenerom
 1. Opinie opatrywane są podpisem Klienta. Klient decyduje o tym, czy posługuje się prawdziwymi danymi (Imię, nazwisko, nazwa firmy) czy symbolem (nickiem)
 2. Opinie i informacje o Trenerach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Trenera.
 3. Opinie i informacje o Trenerach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta (w tym pracowników firmy Klienta, jeśli ten był zamawiającym u Trenera usługę) i muszą one dotyczyć wyłącznie usługi, która miała miejsce. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, takich jak małżonków, członków rodziny, znajomych, itp.
 4. Jeden Klient może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Trenera. Opinia może dotyczyć kilku usług (szkoleń, projektów doradczych, wykładów, itp.) Klient może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Trenerów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.
 9. Opinie, które kwestionują treści umieszczone przez Trenera w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Trenera mogą zostać zgłoszone drogą mailową na adres kontakt@rynektrenerow.pl, gdzie zostaną zweryfikowane. Opinie takie mogą zostać zamieszczone po weryfikacji.
 10. Trenerzy zatrudnieni lub współpracujący z tą samą firmą szkoleniową nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą firmą szkoleniową. Trenerzy o tej samej specjalizacji (według kategorii dostępnych w serwisie) nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 11. Klient zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 12. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Klientowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Klientów lub Trenerów.
 14. Usługodawca ma prawo wymagać od Klienta zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook lub w inny sposób.

 

 • 5. Profile Trenerów
 1. Utworzenie Profilu nowego Trenera wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Profesjonaliście obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, obszar świadczenia usług, kategorię Profesjonalisty, a także dane kontaktowe.
 3. Jeden Trener może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie kilku Profili dla jednego Trenera. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Trenera. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 5. Każdy Trener może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Na Profilu Trener otrzymuje uprawnienia, a w szczególności może:
 • edytować informacje o sobie;
 • odpowiadać na kontakt ze strony Klienta
 • przeglądać statystyki Profilu,
 • dodawać ogólnodostępne artykuły, po uprzednim uzgodnieniu tego z Usługodawcą.
 1. Trener może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Trener wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych, do których Trener nie posiada praw autorskich. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 2. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Trenera.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zamieszczając zdjęcie i/lub artykuł w Serwisie, Trener udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Trenera nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 2. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Trenera, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

 

 • 7. Odpowiedzialność
 1. Klient i Trener są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Klient i Trener zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Klienta lub Trenera. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Klientów, Trenerów i reprezentowanych przez nich firm szkoleniowych oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Klient lub inny Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Trenerów i/lub Klientów.
 3. Klient lub Trener ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta lub Trenera. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne (Regulamin usług płatnych) stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta lub Trenera i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta lub Trenera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

 

 

 

 • 9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie, jak i wszelkie pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@rynektrenerow.pl w tytule wiadomości umieszczając adnotację „Zgłoszenie”
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Klienta lub Trenera w terminie 21 dni roboczych od daty odczytania zgłoszenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

 

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klienta i Trenera drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Klient i Trener ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.